Sklep internetowy TT- Thermo King
Regulamin

I Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.thermoking.com.pl, umożliwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, osoba prawna działająca przez ustanowione organy, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 3. Konto klienta – podstrona Sklepu internetowego, za pomocą której klient może zarządzać zakupami oraz sprawdzać swoje dane; zawierająca szczegółowe dane klienta, do której dostęp ma klient za pomocą loginu i hasła.
 4. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na stworzeniu przez klienta Konta klienta oraz wprowadzeniu danych wymaganych przez Sklep internetowy tj. imię nazwisko, adres e-mail, nr telefonu dla celów potwierdzenia zamówienia. Wraz z rejestracją Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia.
 5. Login klienta – ciąg znaków alfanumerycznych ustalany samodzielnie przez klienta w momencie Rejestracji, zapewniający identyfikację klienta oraz służący uzyskaniu dostępu do Konta klienta.
 6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych służący uzyskaniu dostępu do Sklepu internetowego, ustalany samodzielnie przez klienta w trakcie procesu rejestracji.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki sprzedaży przy użyciu środków porozumienia się na odległość w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość, dokonywane za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 9. Usługodawca -  Sklep internetowy www.sklep.thermoking.com.pl jest prowadzony przez: TT-THERMO KING SP. Z O.O., Grzędy, al. Krakowska 36, 05-555 Tarczyn, Adres do korespondencji: TT-THERMO KING SP. Z O.O., Grzędy, al. Krakowska 36, 05-555 Tarczyn Tel. +48 22 208 14 00; Fax +48 22 208 14 02; NIP: 522-22-36-208; sekretariat@thermoking.com.pl

II Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy użyciu środków porozumiewania się na odległość przez Klienta oraz ich realizacji przez Usługodawcę, ponadto regulamin określa zasady zgłaszania i załatwiania reklamacji.
 2. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.thermoking.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Zabronione jest umieszczanie na stronach Sklepu internetowego przez Klientów jakichkolwiek treści naruszających prawa osób trzecich, lub w inny sposób bezprawnych.
 4. Klienci posiadają dostęp do usług Sklepu internetowego po uprzednim dokonaniu Rejestracji, zaakceptowaniu Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych, uzyskaniu Loginu i Hasła,
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w sekrecie Loginu i Hasła w szczególności zobowiązany jest do zapewnienia, aby inne osoby nie miały dostępu do Loginy i Hasła
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem używania przez Klienta  sytemu teleinformatycznego spełniającego następujące warunki: zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i plików cookie: Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej; Mozilla Firefox 1 lub wyższa; Opera w wersji 12.1 lub wyższej; Safari w wersji 5.1 lub wyższej Chrome: w wersji  1 lub wyższej, rozdzielczość ekranu minimum 1028x800 pikseli.
 7. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikające z korzystania ze Sklepu internetowego przy pomocy oprogramowania niespełniającego warunków określonych w punkcie poprzedzającym.
 8. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikające z korzystania ze Sklepu internetowego przez inne osoby, którym Klient udostępnił login i hasło.
 9. Dokonanie Zamówienia poprzedzone jest procesem Rejestracji.
 10. Dane Klienta wprowadzone przez klienta mogą być przez niego w każdym momencie zmieniane lub aktualizowane. Zmiana danych możliwa jest po zalogowaniu na Konto klienta.
 11. Klient odpowiada za prawidłowość, prawdziwość i aktualność danych Klienta, w szczególności odpowiada za szkodę wyrządzoną Usługodawcy poprzez podanie nieprawdziwych, niekompletnych, bądź nieaktualnych danych.

III Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
 2. Wciśnięcie przez klienta przycisku Zamówienie oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. zawarcie umowy sprzedaży i zobowiązanie Klienta do zapłaty ceny wraz z kosztami transportu.
 3. Oświadczenie woli Usługodawcy potwierdzające wolę zawarcia umowy następuje poprzez wysłanie na adres e-mail podany przez klienta w procesie rejestracji wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji oraz termin wysyłki zamówionego towaru.
 4. Potwierdzenie realizacji zamówienia zostanie wysłane do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

W przypadku, gdy dany produkt będzie chwilowo niedostępny w magazynie, klient zostanie poinformowany o opóźnieniu w realizacji zamówienia oraz najbliższym możliwym terminie dostawy.

 1. Zamówienia złożone przez Klientów, którzy nieprawidłowo wypełnili dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą realizowane.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.thermoking.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto)i nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Wysyłka zamówionego towaru w opcji „za pobraniem” następuje po przyjęciu zamówienia, w terminach określonych w potwierdzeniu zamówienia, zaś w przypadku oznaczenia w momencie składania Zamówienia „płatność przelewem”, po zaksięgowaniu ceny sprzedaży na rachunku Usługodawcy.
 4. Zamówione towary wysyłane są do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Usługodawcę.
 5. Zamówione towary są ubezpieczone w czasie przesyłki, koszt ubezpieczenia obciąża klienta.
 6. Oprócz kosztów produktów, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki zamówionych produktów oraz ich ubezpieczenia.
 7. W przypadku, gdy cena zamówienia przekracza 500 zł, wówczas koszt jego wysyłki pokrywa Usługodawca.
 8. Usługodawca wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP oraz odznaczyć okienko „chcę otrzymać fakturę”.
 9. Uzyskanie faktury jest możliwe również poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wiadomości e-mail zawierającej żądanie wystawienia faktury oraz wszystkie niezbędne i poprawne dane Klienta niezbędne do jej wystawienia w terminie do 3 dni od dnia Zamówienia.
 10. Towary zakupione w Sklepie internetowym są objęte gwarancją. Zasady i sposób realizacji uprawnień gwarancyjnych Klienta określa Regulamin gwarancji.

IV Zgłaszanie reklamacji i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wad zamówionego towaru, klient uprawniony jest do żądania jego naprawy albo wymiany;
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują klientowi przez okres 3 miesięcy od dnia dokonania sprzedaży;
 3. W przypadku wykrycia wad towaru Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę.
 4. Powiadomienie określone w pkt 3 może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, albo poprzez przesłanie oświadczenia pisemnego na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 5. Powiadomienie wskazane w pkt 4 powinno zawierać zwięzły opis wady.
 6. Jednocześnie z zawiadomieniem określonym w pkt 3 Klient zobowiązany jest przesłać wadliwy towar na adres Usługodawcy w sposób zapewniający bezpieczeństwo przesyłki. W szczególności na Kliencie spoczywa obowiązek odpowiedniego opakowania towaru.
 7. Koszty przesyłki od Klienta do Usługodawcy oraz niebezpieczeństwo przypadkowego zniszczenia lub utraty towaru w trakcie przewozu obciążają Klienta.
 8. Po dostarczeniu towaru do siedziby Usługodawcy,  w terminie 14 dni, Usługodawca dokonuje oceny wady, zasadności reklamacji i określi sposób jej usunięcia (naprawa lub wymiana towaru). O uznaniu roszczenia lub nie oraz o sposobie i terminie usunięcia wady Usługodawca powiadomi Klienta przesyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Usługodawca nie odpowiada za wady, które wynikają z niewłaściwego używania towaru przez Klienta, w szczególności jego wadliwego zamontowania w innym urządzeniu, przekroczenia podanych przez producenta parametrów technicznych towaru, braku możliwości zamontowania towaru na urządzeniach Klienta wynikających z błędów w Zamówieniu.
 10. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące wadliwego działania Sklepu internetowego należy przesyłać na adres e-mail Usługodawcy 

V Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od dostawy przesyłki.
 2. W celu realizacji uprawnień Klienta określonych w pkt 1 konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:
 3. złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 4. odesłanie przez Klienta na jego koszt, w oryginalnym opakowaniu zamówionych towarów w stanie niezniszczonym i nieużywanym na adres Usługodawcy.
 5. W przypadku spełnienia warunków określonych w pkt 2  sprzedaży towaru zostanie zwrócona Klientowi.
 6. Termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w wypadku wpłynięcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Usługodawcy lub na adres siedziby Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru.

VI Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie TT-Thermo King oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

VII Ustalenia końcowe

 • Wszelkie ustalenia pomiędzy Usługodawcą a Klientem odmienne od zawartych w Regulaminie wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa.
 • Ewentualnie stwierdzenie przez organ nadzoru lub Sąd niezgodności niektórych postanowień Regulaminu z prawem powoduje utratę ważności tylko wymienionych w stosownym orzeczeniu zapisów Regulaminu. Pozostałe zapisy zachowują ważność.
 • Rozpoznanie sporów w sprawach wynikających z umów zawartych między Usługodawcą, a Klientem na podstawie Regulaminu, poddane jest Sądom właściwym dla siedziby Usługobiorcy.
Koszyk