Ustawa F-gazowa i Centralny Rejestr Operatorów

Z dniem 1 lutego 2018 roku Centralny Rejestr Operatorów (CRO) został dostosowany do wymogów Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2419.).

Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia, Operator zobowiązany jest do jego rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Operatorzy mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej:

https://dbcro.ichp.pl/register

Operatorem jest użytkownik, właściciel urządzenia lub też podmiot zarządzający urządzeniem.

Operator jest zobowiązany do sprawowania faktycznej kontroli nad technicznym działaniem urządzenia, zdefiniowanej w art. 4 Ustawy, w tym podejmowania decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących urządzenia.

Zgodnie z aktualnymi przepisami 1 sierpnia 2018 roku mija termin rejestracji Kart Urządzeń w CRO dla już eksploatowanych agregatów chłodniczych. Następnie, kolejnym obowiązkiem Operatorów jest zadbanie o aktualizowanie informacji o czynnościach serwisowych, m.in. takich jak okresowa Kontrola Szczelności Układu (ale nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniej kontroli).

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy Państwa agregat chłodniczy objęty jest wymaganiami ustawy F-gazowej lub jeśli chcieliby Państwo zlecić wykonanie Kontroli Szczelności dla układu freonowego Państwa agregatów chłodniczych, pracownicy TT-Thermo King Sp. z o.o. chętnie służą pomocą.

Prosimy o kontakt z najbliższą stacją serwisową TT-Thermo King.

LinkedIn Facebook